JUNTA DE L’ASSOCIACIÓ

La Junta de l’Assoaciació Granollers Pedala la formen actualment:

Vicenç Saez de Tejada – Presidència

Ricard Caussa – Tresorer

Benjamí Aguilar – Secretari

Meritxell Remolins – Vocal

Guillem Ulldemolins – Vocal

Montse Cucurull – Vocal

Oriol Foz – Vocal

Laura Ulldemolins – Vocal

Andrea Lizana – Vocal

Araceli Orellana – Vocal

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star