COMISSIÓ DE LOCAL

L’entitat disposa d’un espai municipial cedit al carrer Corró 45, que es vol convertir en un Punt Bici de la ciutat, un espai de referència per a tota persona interessada en la mobilitat en bicicleta, on trobar-hi informació, recursos, suport i un taller d’autoreparació.

La comissió de local és l’encarregada d’organitzar i dinamitzar l’ús d’aquest espai i la gestió que se’n fa.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star